unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, особено правото на децата Роми на еднаков пристап до квалитетно образование преку системот на формално образование. Проектните активности се фокусирани во вкупно 9 општини во Република Македонија (Шуто Оризари, Чаир, Топаана, Битола, Прилеп, Куманово, Штип, Кочани, Тетово и Виница) каде што има поголем број ромско население. 


 Во насока на остварување на наведеното се поставени пет специфични цели:

 1. Јакнење на дијалогот и соработката меѓу власта и локалните организации во полето на инклузија на децата Роми во редовното образование;

 2. Зголемување на постоечка база на знаење за прашања кои се однесуваат на вклучување на Ромите во образованието и во општеството и предлагање напредна политичка рамка со која се олеснуваат идните патишта на ромските деца кон пазарот на трудот преку зголемено учество во редовното образование;

 3. Поттик на имплементацијата на постоечката регулатива за инклузија на Ромите преку градење организациски и човечки капацитети на невладините организации, кои работат со ромското население во 9 општини;

 4. Подобрување на капацитетите на локалните власти за остварување на програми и мерки за инклузија на Ромите;

 5. Зголемување на свеста за улогата на невладините организации во промоција на еднаквиот пристап до образование на Ромите.


Од практичен аспект, проектот ќе ги поддржи граѓанските организации, како и локалните власти во дизајнирање, имплементација и координација на едукативни инклузивни иницијативи за децата Роми и нивните семејства на локално ниво, врз основа на механизми за соработка. Од социјален аспект, широкиот опфат на кампањата за подигување на јавната свест ќе помогне во менувањето на перцепциите на јавноста во насока на препознавање на потребата од недискриминаторски и еднаков пристап на децата Роми до квалитетно образование. 

Досега, спроведено е истражување на постојните состојби, а резултатите од истото се сумирани во рамките на сеопфатен извештај во кој е извршено идентификување на статутсот на ромската заедница во Македонија, особено на децата Роми и нивните семејства, како и предизвиците со кои тие се соочуваат при инклузијата во образованието, постојното законодавство и политиките во оваа област, како и граѓанските организации кои обезбедуваат услуги за поддршка на Роми и/или деца.

Понатаму, беше направено сеопфатно мапирање на граѓанските организации кои работат во оваа област, со фокус на проценката на нивните оперативни, технички капацитети и човечките ресурси со кои тие располагаат.

Во истовреме, беше направена квалитативна анализа на законската рамка и политиките, со што беа утврдени постоечките проблеми/недостатоци, како и беа идентификувани одржливи начини за промовирање на соодветна законодавна рамка и политики за нивно соодветно адресирање.    

Овие аутпути беа презентирани на тркалезната маса која се одржа на 12 јули 2017. Учесниците беа од различни институции, вклучително и претставници од локалните самоуправи и граѓански организации кои ги споделија своите мислења во врска со темата и спроведените истражувања.

Наредниот чекор од проектот влучува дизајнирање и имплементација на шемата за под-грантови за локални граѓански организации, проследено со програма за градење капацитети на организациите кои ќе ги добијат грантовите, како и следење на имлементацијата на проектите.


 Проектни материјали

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик