Новости

Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК).

Целта на овој проект е да ги поддржи постоечките локални механизми за координација, како и структурите надлежни за промовирање на интеграцијата на децата Роми. Поддршката ќе биде особено насочена кон Локалните координативни тела во унапредување на нивните капацитети за остварување на нивната улога, со цел заштита на децата Роми во согласност со националните и политиките на ЕУ. Проектот, исто така ќе го поддржи и промовира учеството на граѓанското општество, особено ромските граѓански организации во креирањето на политики и имплементација на иницијативи за унапредување на правата на децата Роми, како и промовирање и следење на клучните реформи во областа на заштита на правата на децата Роми на локално ниво. Понатаму, преку проектот ќе биде подигната свеста на локалните заедници и чинители за правата на децата Роми и улогата на граѓанското општество во промовирање на правата на децата Роми, водејќи кон унапредување на локалните процеси на креирање политики и планирање акции, како и зголемено разбирање и учество на целокупната заедница во иницијативи и мерки за заштита на правата на децата Роми.

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик