unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство

Во однос на правата на децата, Република Македонија ги има потпишано сите значајни меѓународни акти во оваа област, вклучувајќи ја и Конвенцијата на ООН за правата на детето. Во исто време, земјата направи значајни чекори кон унапредување на националното законодавство, со цел да обезбеди ефикасна заштита на правата на децата. И покрај подобрувањата на правната рамка, недоволно внимание се посветува на следење, систематско собирање и анализа на податоци во областа на правата на децата. Потребни се понатамошни напори за подобрување на здравјето и исхраната на децата, особено кај децата Роми. Потребни се дополнителни заложби за унапредување на образовната и социјалната инклузија на ранливите категории деца, особено на децата со попреченост. Децата со попреченост и децата од ромската заедница се мошне често предмет на стигматизација, дискриминација и сегрегација. Потребни се понатамошни напори во насока на обезбедување на национални институции со квалификуван персонал и соодветна инфраструктура неопходна за поддршка на процесот на инклузија.[1]

Покрај тоа, мерките и ресурсите за спречување на насилството врз децата сè уште се недоволни. Медијацијата и другите алтернативи на кривичната постапка во однос на малолетниците не се задоволителни, додека пак условите во воспитно-поправната установа за малолетници остануваат несоодветни. Ниту една полициска станица нема услови за притвор кои соодветствуваат на спецификите на малолетните престапници, додека пак редовна обука за професионалците кои работат во областа на малолетничка правда допрва треба да се воведе.


 Сумарно, главните предизвици во однос на заштитата на правата на децата вклучуваат:

 • маргинализација и стигматизација на децата од ранливи категории (особено децата со попреченост и ромските деца), како и нивната исклученост од формалниот образовен систем
 • недостаток на систематско собирање на податоци
 • недостаток на инфраструктура за поддршка на инклузија на деца со попреченост
 • дисфункционален систем за малолетничка правда и потреба од релевантни реформи
 • недостаток на мерки и ресурси за спречување на насилство врз децата
 • потреба за градење капацитети на надлежните институции

КМОП може активно да придонесе во адресирањето на горенаведените предизвици, имајќи го предвид долгогодишното искуство на организацијата во унапредувањето на благосостојбата на децата и заштитата на детските права, преку широк спектар на активности, вклучително: иновативни пристапи за намалување на осипувањето од училиште на ранливи категории деца; градење капацитети на мултидисциплинарни тимови професионалци во областа на детски права и концептот „правда за деца“ (child-friendly justice), како и активности против врсничко насилство. Во таа насока, значајно е да се спомене дека КМОП има развиено сеопфатна и иновативна иницијатива за сузбивање на врсничкото насилство во училиштата и онлајн просторот, со цел придонесување кон изнаоѓањето на долгорочно и одржливо решение за справувањето со овој феномен и исклучително негативните ефекти врз децата. Во рамките на овој проект насловен „Живот без заплашување“ (Live without Bullying), покрај другото е воспоставена ИКТ платформа преку која се нуди обука и советување на деца, родители и наставници.

 

[1]                      https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf


За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик