unemployment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста
unemployment
human_rights

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права
human_rights
children_wellbeing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство
children_wellbeing
active_ageing

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење
active_ageing
mental_health

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост
mental_health
women_empowerment

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените
women_empowerment
migrants_refugees

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели
migrants_refugees
civil_society

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации
civil_society
social_protection

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
social_protection
previous arrow
next arrow

НОВОСТИ

 • Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„

  Семинари на тема „Методи за поттикнување нови вработувања„ Во рамките на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, во текот на месец јули 2017 се одржаа три еднодневни семинари на кои присуствуваа повеќе од 90 претставници на јавни институции, граѓански организации, работодавачи Повеќе
 • Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“

  Завршна конференција „Нови мерки за нови вработувања“ Конференцијата „Нови мерки за нови вработувања“ се организираше во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија. Благица Петрески од Finance Think и Џорџ Алексопулус од КМОП ги презентираа Повеќе
 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

УРБАН – Вклучување на младите преку активности за урбано градинарство

Предизвик Урбаните градини во заедницата се градини кои функционираат преку заедничка и доброволна посветеност, нудејќи простор каде што може да Повеќе
Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Платформа за рана детекција и превенција од предвремено напуштање на образовниот сиcтем од страна на младите

Предизвик Предвременото напуштање на образованието (осипувањето) е постојан предизвик на многу земји-членки на ЕУ и покрај значајните достигнувања што се Повеќе
 • 1

Практикување на активно и здраво стареење

Во однос на старосната структура, населението во Република Македонија континуирано старее. Во 2015 година, учеството на старото население (65 и повеќе години) во вкупното население изнесуваше 12,8%, додека учеството на младото население (0-14) беше 16,7%. Врз основа на ова, Република Македонија ја надминува границата од 12% учество на старото население во вкупното население и влегува во групата земји кои се демографски карактеризирани како земји со популација во стареење.

Во изминатиот период, беа направени значајни напори за проширување на националните институционални и вонинституционални форми на грижа за старите лица. Институционална грижа за стари лица се обезбедува во главно преку сместување на старите лица во специјализирани домови, кои инаку немаат соодветни услови за живеење во семејството или поради други причини им е потребно сместување во установа за социјална заштита. Со цел подобрување на условите за институционална заштита на старите лица, а согласно зголемените потреби од дополнителни сместувачки капацитети, Владата на Република Македонија има донесено пакет мерки за поттикнување на инвестициите во насока на отворање нови домови за стари лица. Како резултат на овие активности, покрај петте јавни установи за сместување на стари лица во Република Македонија, беа востановени поголем број приватни установи.

Сепак, постоечките институционални капацитети во државата не можат да ги задоволат растечките потреби за згрижување на стари лица. Иако во изминатите години постои видно зголемување на иницијативите за изградба на приватни домови за стари лица, поради високата цена на услугите, истите остануваат недостапни за голем број стари лица кои се приматели на минимална пензија. Состојбата на неинституционалните форми на грижа не е на посакуваното ниво, но во оваа област беа преземени бројни мерки кои се очекува да вродат со резултати во блиска иднина. [1]


 Така, главните проблематики кои треба да бидат адресирани со цел промовирање на активното и здраво стареење во Македонија се:

 • недостаток на капацитети за сместување и нега на стари лица
 • несоодветни услови во јавните домови за стари лица
 • недостапноста на приватните домови до пошироката популација, како резултат на високите трошоци за услугите
 • недостаток на програми за активен општествен ангажман на старите лица
 • отсуство на системски решенија за промовирање на независното живеење за стари лица

Eкспертизата на КМОП и досегашното искуство во дизајнирање и спроведување на активностите од бенефит за старите лица можат да придонесат за успешно адресирање на горенаведените критични проблематики. КМОП во соработка со владата, државните институции и граѓанските организации има развиено голем број на програми со кои ги зајакнува капацитетите на старите луѓе за да останат активни, интегрирани и ја јакне нивната отпорност на промени во процесот на стареење. Сеопфатните интервенции, креирани во согласност со специфичните потреби на целната група имаат за цел: да им обезбедат на старите лица пристап до основните здравствени и социјални услуги преку нудење на домашна дневна нега; унапредувување на можностите за нивна социјална инклузија; подобрување на животниот стандард и социјалниот живот преку претствување и обезбедување на иновативни ИКТ кои поттикнуваат активно стареење и самостојно живеење; подигнување на свеста за правата на старите лица; особено на постарите жени кои се поранливи и се соочуваат со поголеми ризици; спречување на дискриминација, злоупотреба и насилство против стари лица.

 

[1]                      https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/MKD_report.pdf


За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик